News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

GLOBVAC gir 10,5 mill til vaksineforskning på Vacc-4x

GLOBVAC har tildelt Bionor Pharma NOK 10,48 mill. for å videreføre forskningen på en kur mot hiv ved hjelp av vaksinen Vacc-4x.Tildelingen representerer et viktig skritt innen forskning på fremtidens behandling for mennesker som lever med hiv.

[Oslo 6. juli 2012] Bionor Pharma ASA (OSE: BIONOR) annonserte i dag at Forskningsrådet gjennom GLOBVAC programmet (Global helse- og vaksinasjonsforskning) har tildelt Bionor Pharma NOK 10,48 mill./ ca. USD 1,7 mill. øremerket finansiering til en studie som forskerne håper vil gi en bedre forståelse av hvordan Vacc-4x kan bidra i en utryddelsesstrategi for hiv. Bionor er det eneste selskapet fra industrisektoren som ble tildelt midler.

Tilskuddet har tittelen: «Mot utryddelse av HIV-1: Terapeutisk vaksinasjon med den peptidbaserte vaksinekandidaten Vacc-4x».

Bevilgningen skal være med å finansiere en multinasjonal studie for “reboost” (gjentatt vaksinering  for å få ytterligere virusreduksjonseffekt) av pasienter fra den tidligere gjennomførte fase IIb studien med Vacc-4x. Målet med den nye studien er å se om gjentatte vaksineringer over tid kan gi ytterligere virusreduksjon mens pasientene ikke mottar konvensjonelle hiv-medisiner (antiretroviral terapi, ART).

En ny strategi for å bekjempe hiv
ART kurerer ikke hiv, og behandlingen kan gi alvorlige bivirkninger. ART dreper ikke virusproduserende celler, og det blokkerer for virusproduksjon bare så lenge pasientene tar medisiner.  ART må derfor være en daglig, livslang behandling. I motsetning til dette er Vacc-4x utviklet for å gi en langvarig viruskontroll ved å trene opp immunceller til å finne og drepe virusproduserende celler, uten å gi alvorlige bivirkninger. 

“Vi setter stor pris på dette tilskuddet fra Forskningsrådets GLOBVAC program” sier Maja A. Sommerfelt, SVP, Chief Scientific Officer, Bionor Pharma.  “Denne finansieringen vil hjelpe oss til å avklare hvilket potensiale Vacc-4x har til å bidra ved den fremtidige behandlingen av hivinfeksjon og til å forbedre global helse».

“Hvis «reboost» studien viser at Vacc-4x fører til en ytterligere reduksjon av virusmengden gjennom tilleggs-vaksinering vil leger og pasienter kunne se frem mot et nytt våpen for bekjempelse av hiv epidemien” sier Richard Pollard, MD, Chief of Infectious Diseases, University of California-Davis. Dr. Pollard er medlem av Bionor Pharmas Clinical Advisory Board.

I tillegg til å bidra til «reboost» studien, vil midlene også bidra til å dekke kostnadene for en mindre studie med en adjuvant (hjelpestoff) som benyttes sammen med Vacc-4x. Denne studien er et krav fra de amerikanske helsemyndigheter (Food & Drug Administration, FDA) som del av godkjenningsprosessen frem mot markedsadgang for Vacc-4x.

Bionors forskning ytterligere finansiert ved nylig emisjon
Selskapet har et omfattende klinisk og preklinisk forskningsprogram, og vil benytte midlene fra den private kapitalinnhentingen 14. juni, på ca. USD 10 mill. til å finansiere forskning, til generelle forretningsformål og for ytterligere å styrke selskapets balanse. Emisjonen ble overtegnet. Selskapets cash beholdning er, etter emisjonen, på ca. NOK 150 mill./USD 25 mill. som dekker planlagt finansieringsbehov ut 2014.

Bionors forskningsprogram presenteres ved internasjonale konferanser
BIO konferanse i USA juni 2012: Ledelsen i Bionor presenterte en oppsummering av selskapets forskningsresultater under konferansen BIO 2012 i Boston 20. juni. 
AIDS 2012 i Washington D.C., juli 2012: Bionors forskere skal presentere omfattende immunologiske analysedata fra fase IIb studien med Vacc-4x ved en «Cure Workshop» i regi av IAS (International AIDS Society) i tilknytning til AIDS 2012, lørdag 21. juli.

Om GLOBVAC
Norges Forskningsråds program Global helse- og vaksinasjonsforskning, GLOBVAC, gir støtte til forskning som kan bidra til bærekraftige forbedringer innen helse og helsefinansiering for mennesker i land med lave og middels inntekter.

Programmet har et bredt omfang, og prioriterer høyest prosjekter innen de følgende temaområder:

1. Vaksiner og vaksineforskning ;
2. Helseforskning  og helsepolitisk forskning ;
3. Innovasjon innen teknologi- og metodeutvikling;
4. Implementeringsforskning.

Det årlige budsjettet for GLOBVAC programmet er for tiden NOK 60.8 mill. (USD 11.3 mill.).

Om Bionor Pharma ASA 
Bionor Pharma er et ledende vaksineselskap notert på Oslo Børs, som har investert mer enn USD 70 millioner innen terapeutiske (behandlende) vaksiner mot virussykdommer.

Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform som er fremkommet etter mer enn 20 års peptidforskning. Vaksinene er designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets fremste vaksine kandidat, Vacc-4x er i utforskning som en terapeutisk vaksine mot hiv, og har i en fullført fase IIb multinasjonal (USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia), placebokontrollert, dobbeltblindet studie, vist statistisk signifikant reduksjon av virusmengde og virusmengde «set point» (stabilisert virusnivå) ved eliminering av virusproduserende celler.

Bionors andre terapeutiske hiv-vaksine, Vacc-C5, er utviklet for å stimulere produksjonen av antistoffer mot hiv som kan redusere virusproduksjonen (senke «set point») og den skadelige hyperaktiveringen av immunsystemet som fører til aids. Fase I/II studien med Vacc-C5 ble nylig godkjent for oppstart av norske helsemyndigheter. I etterkant av Vacc-C5 fase I / II studien planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, en behandling som kan danne grunnlag for både en terapeutisk og preventiv vaksine.
 
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle vaksiner for andre virussykdommer som influensa, HCV (hepatitt C), CMV (cytomegalovirus) og HPV (humant papillomavirus). Vaksiner for influensa (Vacc-Flu) og HCV (Vacc-HCV) er i preklinisk fase.

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.bionorpharma.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens  § 5-12 vphl. Vacc-4x, Vacc-C5, Vacc-Flu, Vacc-HCV, Vacc-CMV  og Vacc-HPV er eksperimentelle behandlinger som ikke har blitt godkjent for markedsføring av noen regulerende myndighet.


# # #


Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Bionor Pharmas forskningsavdeling: +47 35 90 85 00
Steen Krøyer, CEO
Maja A. Sommerfelt, SVP, Chief Scientific Officer


USA Contact: 
David Sheon 202 422-6999
dsheon@WHITECOATstrategies.com