News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Nomineringer til Generalforsamlingen i Bionor Pharma ASA 11. mai 2012

Oslo 04.05.2012 - Bionor Pharma ASA offentliggjorde i dag valgkomitéens nominasjoner for valg av nytt styre og valgkomité på selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 2012.

Bionor Pharma går nå inn i en viktig fase med et omfattende klinisk forskningsprogram mot fase III, partner prosess og kommersialisering av eksisterende produkter. Valgkomitéen mener at styret vil bli betydelig styrket ved de nedenstående nominasjoner med internasjonal klinisk, regulatorisk og kommersiell kompetanse, som del av forberedelsene mot en forestående partnerprosess, og anbefaler således aksjonærene å stemme for valgkomitéens forslag.

Følgende personer, som ble valgt inn i styret på den Ekstraordinær Generalforsamlingen den 25. juli 2011 er ikke på valg:
 - Lars H. Høie (styreleder)
 - Marianne Furru (styremedlem)
 - Bjørn Fuglaas (styremedlem)
De øvrige styremedlemmer foreslås erstattet som følger:

Valgkomitéens nominasjoner til styret:

Steen Krøyer (nominert til visestyreleder etter at ny CEO er på plass, se mer informasjon under)

Jerome (”Jerry”) Zeldis, MD (ref. børsmelding 11. april 2012, se mer informasjon under)

Benedicte Fossum (se mer informasjon under)

Det presiseres at Bjørn Fuglaas forlater stillingen når Steen Krøyer eventuelt trer inn i styret, etter at ny CEO er på plass.

Basert på valgkomiteens nominasjoner over, vil nytt styre frem til Steen Krøyers inntreden bestå av:
 - Lars H. Høie (styreleder)
 - Bjørn Fuglaas (styremedlem)
 - Jerome Zeldis (styremedlem)
 - Benedicte Fossum (styremedlem)
 - Marianne Furru (styremedlem)

Basert på valgkomiteens nominasjoner over, vil nytt styre etter Steen Krøyers inntreden bestå av:
 - Lars H. Høie (styreleder)
 - Steen Krøyer (visestyreleder)
 - Jerome Zeldis (styremedlem)
 - Benedicte Fossum (styremedlem)
 - Marianne Furru (styremedlem)

Valgkomitéens nominasjoner til valgkomitéen:

Leder av valgkomitéen:

Ivar Sigurd Eide (renominert til komitéen, som ny leder)

Øvrige medlemmer av valgkomitéen:

Birger Sørensen (ny, se mer informasjon under)

Lars Helmer Enger (renominert)

Mer informasjon om de nye, nominerte kandidater:

Steen Krøyer: CEO i Bionor Pharma siden september 2011, nominert til å bli medlem av styret fra det tidspunkt en ny CEO har tatt over hans posisjon. Krøyer har 35 års erfaring innen farmsøytisk industri. Gjennom ledende posisjoner i store selskaper som Astra Zeneca og Astra, styreleder i mindre selskaper og erfaring fra forretningsutvikling i Kina og Asia, i tillegg til siste års erfaring som CEO i Bionor Pharma, anses Steen Krøyer å være en meget egnet kandidat til styret så snart hans etterfølger er på plass. Denne nominering er også i henhold til indikasjoner i børsmeldingen om Steen Krøyers ansettelse som CEO, 5. september 2011.

Jerome Zeldis: Dr. Zeldis er CEO i Celgene Global Health og Chief Medical Officer i Celgene Corporation ved hovedkontoret i New Jersey. Dr. Zeldis er en erfaren, global industrileder, med en omfattende karriere i Celgene Corporation, ett av verdens ledende biotekselskaper, med virksomheter i mer enn 50 land og produkter på markedet i mer enn 70 land i Amerika, Europa og Asia.

Benedicte Fossum: B.Sc., utdannet til veterinær og en av grunnleggerne av Pharmaq AS, den globale leder innen farmaprodukter for aqua kulturer. Inntil januar 2010 var Fossum direktør for strategisk utvikling, Legal Affairs og M&A in Pharmaq AS.  Tidligere erfaring fra Alpharma Inc. (Regulatory Manager) og Statens Legemiddelverk. Benedicte Fossum er for tiden styremedlem i selskaper som Navamedic ASA, Codfarmers ASA, ProBio ASA, Probi AB, Smartfish AS, Foinco AS og Altaria AS.

Birger Sørensen: EVP, Head of Vaccines, og en av grunnleggerne av vaksineteknologien til Bionor Pharma, er utdannet fysisk kjemiker (M.Sc / cand. real.) med matematikk og biologi som støtte fag. Birger Sørensen er en betydelig aksjonær i selskapet.

Med henvisning til valgkomitéens sammensetning anser Selskapet at et eventuelt valg av Birger Sørensen til valgkomiteen ikke i nevneverdig grad vil påvirke komiteens habilitet eller uavhengighet av styret og øvrige ledende ansatte.

Selskapet anser det fordelaktig for komitéen å kunne nyttiggjøre seg den kunnskap Sørensen har som sentral i vaksinevirksomheten, samt hans brede kontaktnett i bransjen. Valgkomitéens sammensetning bør også reflektere interessene til aksjonærfellesskapet. Da Birger Sørensen har en større aksjepost i selskapet vil også dette hensynet være ivaretatt ved et eventuelt valg av ham til komiteen.

Om Bionor Pharma ASA
Bionor Pharma er et norsk biotek selskap notert på Oslo Børs. Selskapet har investert mer enn USD 70 millioner innen terapeutiske (behandlende) vaksiner mot virussykdommer. Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform som er fremkommet etter mer enn 20 års forskning på peptider. Vaksinene er designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets ledende vaksine kandidat Vacc-4x, en terapeutisk vaksine mot HIV, har i en fullført fase IIb multinasjonalt (USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia), placebokontrollert, dobbeltblind studie, vist statistisk signifikant reduksjon av virusmengden.

Bionors  forskere mener at 64% reduksjon i virusmengde hos pasientene som mottok Vacc-4x i fase IIb studien representerer en langvarig virus kontroll, som et resultat av pasientens immunsystems nye evne til å drepe virusproduserende celler, i motsetning til en virusreduksjon forårsaket av daglig, konvensjonell HIV medisin (antiretroviral terapi, ART).  Forskning viser at behandling med ART setter de virus produserende cellene inn i en hviletilstand, som de kan ”våkne opp” fra selv etter mer enn ti år, og innen få uker igjen begynne å produsere virus dersom pasientene slutter å behandles med ART. Siden det er kjent at de fleste pasienter som får ART stopper å ta medisinene av ulike årsaker (kostnader, tilgjengelighet, bivirkninger), mener Bionor av Vacc-4x kan bli et viktig behandlingstilbud som kan stabilisere pasientene også når de ikke tar medisiner.

Bionors andre HIV terapeutisk vaksine, Vacc-C5 er planlagt å være klar for første kliniske studie (i mennesker) 2Q 2012, og er utviklet for å stimulere produksjonen av antistoffer mot HIV, for derved å redusere skadelig hyperaktivering av immunsystemet forårsaket av HIV infeksjonen.
I etterkant av Vacc-C5 fase I / II studien, planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, en behandling som kan danne grunnlag for både en terapeutisk og forebyggende vaksine.


Veier til markedet for HIV vaksinene
Bionor går videre i tre uavhengige retninger mot markedet for selskapets HIV vaksiner, gjennom kliniske studier med Vacc-4x og Vacc-C5 som starter i år:

1. Vacc-4x revaksinasjons studie, med pasienter som deltok i fase IIb studien, med mål om ytterligere å redusere deres virusmengde i perioder der pasientene ikke behandles med ART.

2. Vacc-4x kombinert med Revlimid ® (lenalidomide) for en pasientgruppe med et svekket immunsystem, som ikke blir bedre (dvs. ingen økning i CD4 tall) til tross for godt kontrollert virusmengde ved behandling med ART.

3. Vacc-C5 klinisk studie fase I/II, for å dokumentere om Vacc-C5 øker antistoffer mot HIV, med påfølgende Vacc-C5 i kombinasjon med Vacc-4x, som potensielt kan revolusjonere HIV behandlingen.

En nasal administrert (dvs. vaksinen tilført via nesedråper), placebokontrollert studie av Vacc-4x er fullført, og vil bli annonsert i løpet av første halvdel av mai 2012.

Vaksiner mot andre virussykdommer
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle vaksiner for andre virussykdommer, som influensa, HCV (hepatitt C), HPV (humant papillomavirus) og CMV (cytomegalovirus).
Alle prekliniske studier med Vacc-Flu (Universell influensa vaksine) og Vacc-HCV (Hepatitt C vaksine), herunder toksikologi er planlagt å være ferdig i andre halvår 2012, klart til å gå inn kliniske studier.

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.bionorpharma.com.

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act).  Vacc-4x is an investigational treatment that has not been approved for marketing by any regulatory authority.
# # #

Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Bionor Pharma Laboratories: +47 35 90 85 00
Lars H. Høie, MD, PhD (dr. philos.), Styreleder