News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Patentsøknad innsendt for vaksiner mot Influensa, Hepatitt C, Cytomegalovirus og humant papillomavirus

Oslo 07.06.2012 - Den nye patentsøknaden skal styrke den generelle beskyttelsen av selskapets peptidbaserte vaksiner, og omfatter i tillegg de fire produktpatenter Vacc-Flu, Vacc-HCV, Vacc-CMV og Vacc-HPV

Sammendrag 

Det nye patentet som ble innlevert 6. juni skal styrke selskapets generelle beskyttelse av den peptidbaserte vaksineteknologien og omfatter i tillegg fire spesifikke produktpatenter:

  • Vacc-Flu er en universell influensavaksine som forskere mener kan gi en langvarig beskyttelse, og være effektiv mot alle sesongvarianter av influensa A (i mennesker)
  • Vacc-HCV er en vaksine som kan være effektiv mot HCV både som behandling og forebygging av kronisk leverbetennelse. HCV kan i tillegg føre til skrumplever og leverkreft 
  • Vacc-CMV er en vaksine for behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon. CMV assosieres med betennelsessykdommer så vel som alvorlige kreftformer som hjernesvulst og prostatakreft
  • Vacc-HPV er en vaksine som er utviklet for behandling av kreft i hals og underliv, forårsaket av humant papillomavirus (HPV)


Bionor Pharma ASA opplyste i dag at selskapet har igangsatt en internasjonal patentprosess for ytterligere beskyttelse av selskapets teknologiske peptidvaksineplattformer og for vaksinekandidatene Vacc-Flu, Vacc-HCV, Vacc-CMV og Vacc-HPV.  Den nye peptidvaksineplattformen kompletterer de to tidligere innsendte patentsøknadene som dekker henholdsvis peptidvaksiner som gir dannelse av antistoffer og peptidvaksiner som gir immuncelleresponser.

Alle vaksinekandidatene er utviklet basert på konserverte / stabile områder (proteiner) av de respektive virus. Modifisering av vaksinepeptidene ved hjelp av plattformteknologien har vist seg å signifikant forbedre evnen til å gi immunresponser, sammenlignet med peptider som ikke modifiseres.

Det nye plattformpatentet omfatter også de ulike metoder (administrasjonsformer) for å tilføre vaksinen. Dyrestudier pågår med både influensavaksinen og hepatitt C-vaksinen.

Om Vacc-Flu
Å utvikle en universell influensavaksine har vært vanskelig fordi influensaviruset endrer seg (muterer) kontinuerlig. Vacc-Flu retter seg mot stabile områder, «akilleshælene», som er felles for alle typer influensa A virus. Vaksinen er designet for å gi beskyttelse over flere år. Den vil derved redusere dødsfall og sykdommer forårsaket av alle eksisterende varianter av influensa A, samt av fremtidige influensavirus som eventuelt kan utvikle seg til influensapandemier. Vacc-Flu har i dyrestudier vist seg å redusere alvorlige influensasymptomer 25 % mer effektivt enn en standard influensavaksine.

“Det er betydelige fordeler knyttet til en universell influensavaksine i forhold til dagens sesongavhengige vaksiner” sier Steen Krøyer, CEO, Bionor Pharma. “Målet er å eliminere behovet for utvikling av årlige vaksiner, en utfordrende prosess som krever at produsentene må arbeide med svært korte tidsfrister for å imøtekomme anbefalingene fra WHO”.

Det globale markedet for influensavaksiner er i størrelsesorden 250 millioner doser, tilsvarende et årlig salg på USD 2-2,7 milliarder. Dagens influensavaksiner er kun effektive for én sesong, og nye vaksiner må derfor utvikles hvert år.

Om Vacc-HCV
Bionors terapeutiske vaksine for hepatitt C, Vacc-HCV, har som mål å behandle kronisk hepatitt C-infeksjon, som angriper leveren og kan føre til gulsott og skrumplever, med leversvikt og leverkreft i alvorligste grad som følge.   

Anslagsvis 150 mill. mennesker lever med kronisk hepatitt C, og mellom tre og fire millioner nye blir infisert hvert år. Over 350.000 dødsfall årlig kan tilskrives hepatitt C-relaterte sykdommer.

Selv om nye medisiner forventes å komme på markedet vil de fortsatt gi bivirkninger og representere en mangelfull behandling. Dette tilsier et behov for enda bedre behandlingsformer og eventuelle kombinasjonsbehandlinger, inkludert en terapeutisk vaksine.

Om Vacc-CMV
Bionors terapeutiske CMV-vaksine retter seg mot sykdommer assosiert med cytomegalovirus (CMV)-infeksjon.  Forskere mener at CMV ikke selv er årsaken til sykdommene, men at viruset kan bidra til å forverrer sykdommene bl.a ved å redusere immunforsvaret. Følgelig kan CMV være en medvirkende faktor ved infeksjonssykdommer og utvikling av kreft. I tilknytning til inflammatoriske sykdommer som leddgikt (reumatisk artritt), psoriasis og betennelse i tarm, er det påvist aktiv CMV-infeksjon. Det er også ved ulike kreftformer som i prostata, tykktarm, bryst og hjerne, påvist CMV i selve tumoren, men ikke i det omkringliggende vev.

Vacc-CMV vil bli utviklet som en terapeutisk T-celle (drepecelle) vaksine for behandling av CMV positive pasienter med inflamatoriske sykdommer eller kreft.

Om Vacc-HPV
Humant papillomavirus består av en gruppe DNA-virus i familien Papillomaviridae som infiserer hud og slimhinner og forårsaker kjønnsvorter, livmorhalskreft og et økende antall tilfeller av halskreft. På verdensbasis er livmorhalskreft den nest hyppigste kreftformen hos kvinner, og den ledende årsak til kreftdødsfall blant kvinner i utviklingsland. Vacc-HPV utvikles som en terapeutisk T-celle (drepecelle )-vaksine, og  hensikten er at denne skal komplettere dagens konvensjonelle behandling.

Om Bionor Pharma ASA 
Bionor Pharma er et ledende vaksineselskap notert på Oslo Børs, som har investert mer enn USD 70 millioner innen terapeutiske (behandlende) vaksiner mot virussykdommer. Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform som er fremkommet etter mer enn 20 års peptidforskning. Vaksinene er designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets ledende vaksine kandidat, Vacc-4x er i utforskning som en terapeutisk vaksine mot hiv, og har fullført en fase IIb multinasjonal (USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia), placebokontrollert, dobbeltblindet studie. Den ga statistisk signifikant reduksjon av virusmengde og virusmengde «set point» (stabilisert virusnivå), ved eliminering av virusproduserende celler.

Bionors andre terapeutiske hiv-vaksine, Vacc-C5, er utviklet for å stimulere produksjonen av antistoffer mot hiv som kan redusere virusproduksjonen (senke «set point») og den skadelige hyperaktiveringen av immunsystemet som fører til aids. Fase I/II studien med Vacc-C5 ble nylig godkjent for oppstart av norske helsemyndigheter. I etterkant av Vacc-C5 fase I / II studien planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, en behandling som kan danne grunnlag for både en terapeutisk og preventiv vaksine.
 
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle vaksiner for andre virussykdommer som influensa, HCV (hepatitt C), CMV (cytomegalovirus) og HPV (humant papillomavirus).

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.bionorpharma.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens  § 5-12 vphl. Vacc-4x, Vacc-C5, Vacc-Flu, Vacc-HCV,  Vacc-CMV og  Vacc-HPV  er eksperimentelle behandlinger som ikke har blitt godkjent for markedsføring av noen regulerende myndighet.

# # #

Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Bionor Pharma laboratorier: +47 35 90 85 00
Steen Krøyer, CEO
Birger Sørensen, EVP, Head of Vaccines


USA Contact: 
David Sheon +1 202 422-6999
dsheon@WHITECOATstrategies.com