News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Meldepliktig handel

Oslo, 29.01.2013 - Som en del av ansettelseskontrakten med Anker Lundemose,nyansatt President & CEO i Bionor Pharma, har han blitt tildelt 1 millionaksjeopsjoner i Bionor Pharma's opsjonsprogram.

Opsjonene kan utøves til en pris på NOK 2,75 per aksje. 10% av opsjonene kan
innløses 29. januar 2014, 15% av opsjonene kan innløses 29. januar 2015 og
resterende 75% av opsjonene kan innløses 29. januar 2016. Dersom selskapet
inngår en kommersiell avtale, kan halvparten av ikke innløste opsjoner innløses
på avtaletidspunktet. Dersom selskapets eierstruktur endres vesentlig, kan de
resterende ikke innløste opsjonene innløses på avtaletidspunktet. Opsjonene kan
utøves fra den dagen når alle opsjonene er innløst og fram til 29. januar 2023.

De tildelte opsjonene vil kunne utstedes under den generelle fullmakten gitt ved
generalforsamlingen 11. mai 2012 til styret om utstedelse av aksjer til bruk i
selskapets opsjonsordning for ledelsen og nøkkelpersoner. Per dags dato er 6,1
millioner opsjoner av fullmaktens totalt 10 millioner aksjer tildelt under
nevnte ordning.

Etter tildeling av aksjeopsjoner har Anker Lundemose 0 aksjer og 1 million
aksjeopsjoner i Bionor Pharma.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12